Lunde Renseanlegg

Nome kommune bygde Lunde renseanlegg for Lunde tettsted på 1970-tallet. I 2015-2016 ble anlegget vesentlig oppgradert bygningsmessig og maskinmessig, både grunnet elde og fordi belastningen kan i nær framtid komme til å bli mer enn 2000 personer. Renseprosessen består av innløpsrist, sandfang og kjemisk felling. Denne prosessen ble utvidet med biotrinn slik at anlegget nå tilfredsstiller kravet til sekundærrensing. I forbindelse med denne utbygningen og oppgraderingen ble hele det elektriske anlegget revet og nytt installert.

Sectech utførte samtlige elektroarbeider i prosjektet. Dette besto i hovedsak av:

  • Frakobling av alle strømførende komponter på eksisterende el anlegg
  • Ny strømforsyning til prosessutstyret og signalkabler til alle måleinstrumenter.
  • Nye fordelinger for hovedfordeling og bygningsdrifting
  • Levering av frekvensomformere
  • Nytt kabelanlegg for prosess
  • Nytt anlegg for lys og varme
  • Komplett brannalarmanlegg

Nettside fra Folkebadet.no