Dette skal du gjøre på dine branntekniske anlegg gjennom året


Publisert: 02.07.2024

Gjennom et år er det en hel del tester du skal gjennomføre dersom du er eier av et bygg.

Dette er beskrevet nærmere i «Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn» og «Veiledning til forskrift om brannforebygging».

Denne lister beskriver hva du som eier er ansvarlig for å gjøre med dine branntekniske anlegg*:

Brannalarmanlegg

Hver måned:

Et utvalg av alarmorganer og visning på paneler og tavler skal funksjonstestes. I tillegg skal registrerte feil og mangler utbedres uten unødvendig forsinkelse. Orienteringsplanen skal vurderes i forhold til bygningsmessige endringer. Alle prøvinger og testinger skal føres i kontrolljournalen.

Hvert år:

Gjennomgang av dokumentasjon (brannkonsept og detaljprosjektering) og installasjon. Et utvalg av anleggets komponenter funksjonsprøves og alarmoverføringen sjekkes. Denne kontrollen må gjennomføres av kompetent firma.

Nødlysanlegg

Hver dag:

Sjekk at nødlyssentralen er i normal drift. Feil på anlegget registreres og utbedres av kompetent firma.

Hver måned:

Nødlysene testes ved at nettutfall simuleres i en periode som tilsvarer 25 prosent av batterienes kapasitet. Nødlysene mister strømtilgangen, og det kontrolleres at disse lyser ved batteridrift. Feil på nødlysarmaturene registreres og utbedres av kompetent firma.

Hvert år:

Gjennomgang av prosjektering og montering av hele anlegget. Nødlysene testes med full utladingstest. Feil/avvik på anlegget registreres i kontrollrapport. Må gjennomføres av kompetent firma.

Sprinkleranlegg

Hver uke:

Kontrollér og registrer alle manometertrykk for vann og luft på vannforsyning og trykktanker, og sjekk at alarmoverføringen fungerer. Dersom sprinkleranlegget har pumpe, skal denne testes. Det skal også sjekkes at varmekabler eller andre oppvarmingssystemer fungerer.

Hver måned:

Dersom sprinkleranlegget har pumpe, skal batteriene kontrolleres.

Hver tredje måned:

Kontroller om bruken av bygget har endret seg (konstruksjoner, lagringsmåte, oppvarming, lys, utstyr osv.), slik at det kan påvirke fareklassen til sprinkleranlegget. Dersom det er tilfelles kontaktes kompetent firma for å gjennomføre nødvendige endringer.

Sprinklerhoder sjekkes, disse skal ikke være tilsmusset eller malt over. Eventuelt vaselinbelegg på sprinklere kontrolleres.

Sjekk at rør og festemateriell ikke har rust, og at det ikke brukes til jording eller annet oppheng.

Vannforsyninger, strømtilførsel, stengeventiler, strømningsalarmer kontrolleres etter prosedyrer i FDV-dokumentasjonen. Tilstand og antall reservedeler skal også sjekkes.

Hvert halvår:

Dersom det er tørranlegg, skal bevegelige deler prøves iht. produsentens anvisninger.

Hvert år:

Regelmessig kontroll av kvalifisert person der det kontrolleres at systemet samsvarer med gjeldende standard, med avviksrapport levert etter kontrollen. Sectech anbefaler at kontrollen leveres etter FG-kontroll sine retningslinjer.

Dersom det er pumpe, skal denne kapasitetsprøves. Dersom det er vanntank, skal flottørventil kontrolleres.

Hvert tredje år/tiende år:

Dersom det er montert tanker, skal disse rengjøres innvendig for å undersøke korrosjon. Alle stengeventiler, alarmventiler og tilbakeslagsventiler skal undersøkes.

*Listen er ikke komplett for hele brannvernansvaret